RODO

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych właścicieli lokali należących do Wspólnot Mieszkaniowych stosowanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. (zwanym dalej PGM) oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w PGM jest Wspólnota Mieszkaniowa. Organem Wspólnoty Mieszkaniowej jest powołany w drodze uchwały członków wspólnoty – Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  (ewentualnie zarząd powołany w trybie art 18 ustawy o własności lokali)

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Partyzantów 3, 26-200 Końskie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000661148 w procesie przetwarzania Pani/Pana danych pełni rolę procesora, czyli podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Administratora. Powierzenie danych przez wspólnotę innym podmiotom przetwarzającym odbywa się na mocy Art. 28 RODO.

3. PGM przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy powierzenia jaka została zawarta z Pani/Pana Wspólnotą Mieszkaniowa do realizacji powierzonych zadań Wspólnoty Mieszkaniowej oraz naszych obowiązków jako zarządcy lub administratora nieruchomością nałożonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Podanie danych członków wspólnot jest niezbędne w celu prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną i jest obowiązkiem każdego członka wynikającym z w/w ustawy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub f RODO.
Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskaliśmy Państwa zindywidualizowaną, wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

4. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PGM a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w PGM za pomocą poczty elektronicznej iod@pgmkonskie.pl lub korespondencji kierowanej na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 26-200 Końskie (z dopiskiem IOD).

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) określonym Ustawą o własności lokali oraz umową zlecenia usług zarządzania i  powierzenia danych zawartą pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a PGM. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w celu prawidłowej realizacji usług zarządzania określonych w umowie pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a PGM.  

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty na mocy stosownych umów zawartych pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a PGM

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma żadnej innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją istotne przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez PGM, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych najemców lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Końskie stosowanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 26-200 Końskie.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. za pomocą poczty elektronicznej iod@pgmkonskie.pl lub korespondencji kierowanej na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 26-200 Końskie.

3. Administrator danych osobowych – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o. o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o.;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami.

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma żadnej innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją istotne przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez PGM, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.