Oferta

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowej obsługi nieruchomości, które obejmują:

Naszym klientom zapewniamy:

 • stałą współpracę z Zarządem Wspólnoty,
 • realizację bieżących zadań administracyjnych zlecanych przez Zarząd Wspólnoty,
 • organizowanie i przygotowywanie materiałów na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli,
 • realizację w imieniu Wspólnoty mieszkaniowej umów na dostawę energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych i gabarytów,
 • dokonywanie okresowych przeglądów budynku i jego instalacji wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • likwidacja skutków awarii urządzeń i instalacji wewnętrznych,
 • prowadzenie rachunku bankowego oraz ksiąg rachunkowych dla wspólnoty zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali, rachunkowości, VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 • prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego,
 • sporządzanie okresowych analiz przychodów i kosztów Wspólnoty,
 • prowadzenie windykacji należności wynikających z użytkowania lokali,
 • przygotowywanie i sporządzanie programów robót, kosztorysów inwestorskich oraz zamierzeń remontowych,
 • ubezpieczenie budynku oraz terminowe opłacanie opłat publicznoprawnych,
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń właścicielom lokali,
 • obsługę prawną Wspólnoty,
 • reprezentowanie za zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • porady prawne związane z bieżącym administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością wspólną oraz przygotowanie i opiniowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty,
 • zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomości.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.