RODO – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych najemców lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Końskie stosowanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 26-200 Końskie.

2.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. za pomocą poczty elektronicznej iod@pgmkonskie.pl lub korespondencji kierowanej na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 26-200 Końskie.

3. Administrator danych osobowych – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o. o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o.;

b)   realizacji umów zawartych z kontrahentami.

c)   W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·    dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

·  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

·      osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma żadnej innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

·      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

·    Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

·   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·    przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

·      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

· zaistnieją istotne przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

·   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez PGM, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.